Φορολογικοί συντελεστές στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Βουλγαρίας είναι η ευνοϊκή φορολογική κλίμακα (για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να δείτε εδώ Link (σύνδεση προς Εγχειρίδιο φορολόγησης).

Εταιρικός φόρος 10% (σύνδεση προς την σωστή επικεφαλίδα της σελίδας του Εγχειρίδιου φορολόγησης)

Φόρος στα μερίσματα 5% για πρόσωπα, τα οποία δεν είναι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής ένωσης και 0% για πρόσωπα – κάτοικοι της Ευρωπαϊκής ένωσης (σύνδεση προς την σωστή επικεφαλίδα της σελίδας του Εγχειρίδιου φορολόγησης).

Φόρος στον παροχών 10% ή 5% στην περίπτωση τιμολογίων για πρόσωπα, τα οποία δεν είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (σύνδεση προς την σωστή επικεφαλίδα της σελίδας του Εγχειρίδιου φορολόγησης).

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 20% με εξαίρεση τον τουρισμό (σύνδεση προς την σωστή επικεφαλίδα της σελίδας του Εγχειρίδιου φορολόγησης).

Διακρατικές συμφωνίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης με πολλές χώρες (σύνδεση προς την σωστή επικεφαλίδα της σελίδας του Εγχειρίδιου φορολόγησης).